ครูแสงเดือน
www.krusangduan.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
นางแสงเดือน เฉลิมจาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ศศ.ม.การบริหารการศึกษา
สถิติผู้เข้าชม
เริ่ม 1 พฤษภาคม 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย